תקנון ותנאי שימוש

א. כללי ותנאי השימוש באתר:

1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ (להלן- "רשת חנויות רמי לוי" ו/או "אתר רמי לוי") האתר הינו מנוהל ע"י רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה בע"מ.

2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר רמי לוי נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 073-2840000, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר רמי לוי.

3. אתר רמי לוי הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים אחרים המשווקים על ידי רשת חנויות רמי לוי.

4. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר רמי לוי בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר רמי לוי, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין רשת חנויות רמי לוי ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר רמי לוי, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

5. רשת חנויות רמי לוי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי רשת חנויות רמי לוי, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

6. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר רמי לוי, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

7. רשת חנויות רמי לוי, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר רמי לוי,

וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

8. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

9. הרשת רשאית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את הרשת לשם ביצוע הסקר


ב. הרשאים לקנות באתר רמי לוי:

1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר רמי לוי, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

2. למרות האמור לעיל, אתר רמי לוי שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר רמי לוי, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר רמי לוי: 

1. השירות שניתן במסגרת אתר רמי לוי מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי רשת חנויות רמי לוי לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר רמי לוי אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.


ד. שעות הפעילות באתר רמי לוי: 

1. הזמנה באתר רמי לוי אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' - ה' : 8:00 – 22:00. יום ו' וערבי חג: 8:00 – 12:00.

3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של רשת רמי לוי.


ה. המוצרים הנמכרים באתר רמי לוי:

1. באתר רמי לוי נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

2. רשת חנויות רמי לוי, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר רמי לוי יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את רשת חנויות רמי לוי.

4. בוטל.

5. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר רמי לוי, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. רשת חנויות רמי לוי שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 10 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר רמי לוי. רכישת תחליפי חלב מוגבלת לשתי יחידות. רשת חניות רמי לוי רשאית לשנות את ההגבלה בהודעה שתימסר על גבי האתר.

6. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הינכם מאשרים, כי הינכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק, כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 – 6:00.

7. מוצרים הנמכרים באתר רמי לוי אשר מעצם טיבעם יש לבוחרם כגון- פירות וירקות יבחרו על ידי עובדי רשת חנויות רמי לוי ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

8. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר רמי לוי.

9. מארזי שתייה מוגבלים ל 6 מארזים מסוגים שונים למשלוח- במידה והוזמן מעבר ל6 מארזים החברה רשאית להסיר מהמשלוח ולא לספק ללא צורך לעדכן הלקוח


ו. מחירי המוצרים:

1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי רשת חנויות רמי לוי, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר רמי לוי, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בסניפי רשת חנויות רמי לוי והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

5. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי רשת חנויות רמי לוי. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

6. במקרה של רכישת מוצרים הנמכרים על פי משקל ומסופקים ביחידות שלמות (כגון- מלונים, חצילים ואבטיחים) יתבקש המזמין לבחור את מספר היחידות שברצונו להזמין ואת משקלם, בכפוף לאמור בסיפת סעיף 5 לעיל.

7. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).


ז. התשלום:

1. התשלום באתר רמי לוי יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

2. על אף האמור לעיל, רשת חנויות רמי לוי, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים ברשת חנויות רמי לוי בעת מועד ההזמנה.

4. רשת חנויות רמי לוי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר רמי לוי לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.


ח. דמי משלוח:

1. הזמנה באתר רמי לוי תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצויין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

2. רשת חנויות רמי לוי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.


ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי רשת חנויות רמי לוי למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של רשת חנויות רמי לוי שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2. מובהר כי אתר רמי לוי יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

3. רשת חנויות רמי לוי תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, רשת חנויות רמי לוי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי רשת חנויות רמי לוי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי רשת חנויות רמי לוי לא יחויב.

4. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, הרשת תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, הרשת תספק מוצר חלופי על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי אשר סופק לו, הלקוח רשאי להחזיר את המוצר בו במקום לשליח בעת האספקה או לחלופין ליצור קשר עם הרשת ולהחזיר את המוצר החלופי, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצר החלופי.

5. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

6. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

7. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד רשת חנויות רמי לוי .

8. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.

9. אי עמידת רשת חנויות רמי לוי במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

10. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לרשת חנויות רמי לוי, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.


י. החזרת מוצרים:

1. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

2. החזרת מוצרים כאמור בסעיף לעיל, תתאפשר עד 14 יום מתאריך התפוגה כנגד חשבונית בלבד וזאת כאשר מדובר במוצרים פסידים או מתכלים כגון – מוצרי חלב ו/או ירקות ו/או פירות.

3. החזרת מוצרי מזון רגילים (דהיינו- שאינם בגדר פסידים או מתכלים) ניתן יהיה להחזירם עד 21 ימים מתאריך הקניה או עד מועד תפוגת המוצר לפי המוקדם מבין השניים.

4. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד 21 ימים ממועד קבלתם בפועל.

5. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי רשת חנויות רמי לוי.

6. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

7. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

8. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיף 7 לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.


יא. ביטול ושינוי הזמנה:

1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת חנויות רמי לוי שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-6 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ6 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם רשת רמי לוי תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.

3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

4. שינוי או עדכון הזמנה יתבצע דרך אתר האינטרנט של החברה. ביטול הזמנה יתאפשר טלפונית דרך שירות מוקד הלקוחות עד 10 שעות לפני מועד ההזמנה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה. בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלה בשמירה של מסגרת בלבד.

5. אתר רמי לוי יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות רשת חנויות רמי לוי, כפי שתקבע מעת לעת.


יב. מועדון לקוחות:

1. רשת חנויות רמי לוי רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר רמי לוי, גם למועדון הלקוחות של רשת חנויות רמי לוי. בהצטרפותו לשירות רמי לוי מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

2. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר רמי לוי בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.


יג. מבצעי מכירות:

1. מעת לעת יימכרו מוצרים ברמי לוי במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

2. המבצעים הנערכים באתר רמי לוי, הנם במסגרת מכירות באתר רמי לוי בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת. רשת חנויות רמי לוי לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר רמי לוי, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר רמי לוי לא יחייבו את חנויות הרשת.

3. במידה ואתר רמי לוי יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין

בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.


יד. אחריות: 

1. רשת חנויות רמי לוי אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר רמי לוי ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר רמי לוי.

2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס,

ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

3. רשת חנויות רמי לוי לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של רשת חנויות רמי לוי. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר רמי לוי תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר רמי לוי הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין רשת חנויות רמי לוי אחראית על מידע זה.

5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר רמי לוי ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

6. אתר רמי לוי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר רמי לוי מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

7. אתר רמי לוי לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

8. אתר רמי לוי לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ברמי לוי ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לרשת חנויות רמי לוי, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

9. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר רמי לוי אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא רשת חנויות רמי לוי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

11. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.12. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.13. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.14. התמונות הינן להמחשה בלבד.15. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.


טו. אבטחת מידע:

1. אתר רמי לוי מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

3. מובהר בזאת, כי אתר רמי לוי יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

4. רשת חנויות רמי לוי לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.


טז. פרטיות: 

1. אתר רמי לוי הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר רמי לוי מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר רמי לוי ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לרשת חנויות רמי לוי.

2. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר רמי לו בכתב בהתאם להוראות כל דין.

3. אתר רמי לוי יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

4. רשת רמי לוי תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.


יז. קניין רוחני:

1. הקניין הרוחני באתר רמי לוי, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לרשת חנויות רמי לוי.

2. זכויות הקניין הרוחני של רשת חנויות רמי לוי כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים

וכל חומר אחר המצוי באתר .

3. אתר רמי לוי שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

4. מובהר בזאת, כי רשת חנויות רמי לוי המזוהה ע"י שימוש בסימן המסחרי הכולל את השם "רמי לוי" ו/או "שיווק השקמה", שייכים באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לרשת חנויות רמי לוי ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר רמי לוי, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

5. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

6. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מרשת חנויות רמי לוי מראש ובכתב.


יח. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית

הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים.


יט. רמי לוי חיילים:


1. לו"ז למסירת החבילה – אין התחייבות, החבילה נמסרת לנציג הצבא באמצעות סניף הדואר או דואר נע והמסירה לחייל מתבצעת באמצעותם – לעיתים יחידות מבצעיות מגיעות לאסוף את החבילות רק אחת לשבוע – שבועיים.

2.פיצוי יינתן במקרה של אובדן או נזק לפי ערך התכולה עד לסכום הקבוע בחוק - להלן קישור המפרט את כל כללי הפיצוי.מצורף הקישור לעניין כללי הפיצוי:

3. חבילות הנמסרות לנציג מטעם הצבא דינן "מסירה" לפי כללי הדואר.

4. במידה והחייל עזב את הבסיס לפני הגעת החבילה הצבא אמור להחזיר את החבילה לשולח אם הצבא לא מחזיר עדיין מדובר במסירה לנציג הנמען.

כ. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר רמי לוי למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.


Powered by Froala Editor